درباره سازمان

مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران، موسسه‌اي غيرتجاري و غيرانتفاعي است كه به منظور “كمك به تحقيق و پيشرفت امور بازرگاني و صنايع كشور و ايجاد امكانات علمي جهت شماره‌گذاري توليدات صنعتي، كالاهاي تجارتي ، خدمات عمومي و تسهيل تجارت الکترونيک، مديريت زنجيره تامين ” توسط موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني (تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت) در سال 1374 تاسيس گرديده است ضرورت بهبود وضعيت تجارت داخلي و خارجي و ايجاد آمادگي براي تجارت الكترونيكي, وزارت بازرگاني را بر آن داشت تا اجراي طرح طبقه‌بندي و شماره‌گذاري كالا در كشور را به طور جدي دنبال نمايد. براي اين منظور مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران به استناد مصوبه شماره 3532 مورخ 28/2/74 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، جهت شماره‌گذاري كالاهاي كليه واحدهاي توليدي و بازرگاني كشور توسط موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني تأسيس گرديد و به عضويت مؤسسه شماره‌گذاري بين المللي GS1 درآ مد. GS1 مؤسسه‌اي است كه بيش از يكصد مركز شماره گذاري را در سراسر جهان از نظر سيستمي و راهبردي پشتيباني مي نمايد با توجه به محدوديت‌هاي سيستم شماره‌گذاري ، و ضرورت ايجاد بستر توسعه تجارت الكترونيكي در كشور، مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران از سال 1384 سيستم كدينگ ملي كالا را با هدف پشتيباني زنجيره تامين اقلام و تسهيل ارتباط بين دولت، عرضه‌كنندگان و خريداران در كشور راه‌اندازي كرد.

لطفا چند لحظه صبر نمایید...